Spring 2016 - Qiu, Jingmei

68 students in 1 class section.

Qiu, Jingmei - MATH Department

343 students in 27 class sections.

Qiu, Jingmei - Spring 2016

68 students in 1 class section.

Qiu, Jingmei - Fall 2016

70 students in 2 class sections.

Qiu, Jingmei - Spring 2015

33 students in 2 class sections.

Qiu, Jingmei - Spring 2014

48 students in 6 class sections.

Qiu, Jingmei - Fall 2014

12 students in 3 class sections.

Qiu, Jingmei - Spring 2013

40 students in 3 class sections.

Qiu, Jingmei - Fall 2013

8 students in 3 class sections.

Qiu, Jingmei - Spring 2012

45 students in 3 class sections.

Qiu, Jingmei - Fall 2012

19 students in 4 class sections.